دوربین وسه پایه ازخیلی سالاهاپیش به خانه ما راه یافته بود. وقتی شاید من هفت، هشت ونه ساله بوده ام. دوربینی که پوش چرمی داشت، سنگین وزن بود ونورعجیب دروقت عکس گرفتن ازآن ساطع می شد.