reza joma slide

متن منحصرآ ازمایشی است:کانون فرهنگی افغانی های مقیم اتریش تجربه موفق چندین سال فعالیت های پراکنده دوستان علاقه مند به کارهای گروهی ودستجمعی است.

ازآن جایی که جمعیت مهاجرین افغانی هروز در اروپا وخصوصاً در اتریش روبه تزاید ست این امرمشکلات به خصوص خودرانیزدارد. پدیده مهاجرت مسلماًامروزه ازمسایلی است که بشردرسراسر دیناباآن گریبان گیراست. مهاجرت های دستجمعی تغییرات مهم درساختارجمعیتی واقتصادی برکشوری که ساکنان خود راازخود میگریزاندوهم چنین کشوری که این مهاجرین را به خودجای می دهند می گزارد. فرارانسان ها ازیک محیط بنیان حیاتی وامکانات اقتصادی ان جا را ازبیخ وبن برمی کند وبالعکس اگزازاین پدیده استفاده درست به عمل آید شکوفایی اقتصادی کشورمهاجرپذیررانیزبه دنبال دارد. به هرحال مهاجران موفق با آن دسته ازگروهای اجتماعی اطلاق می شود که فرهنگ، اداب ورسوم اجمتاعی خودرانیزکوله بارخودکرده وآن رابافرهنگ دیکربه شکل مثبت آمیزش داده وبه حیات خودادامه دهد. ازاین رومهاجرین در روابط اجتماعی، ونیازمعنوی شان نیازبه به تکشل های منظم وهماهنگ دارند تاباشناخت دقیق ازمنابع موجود درجوامع مدرن غرب بتوانند ازاین منابع استفاده وخودرابامیحط اقتصادی وفرهنگی جدید وفق دهند. کانون فرهنگی نیز باتوجه به مشکلات پدیده مهاجرت سعی دارد تاآداب ورسوم مردمی راپاس داشته ودرعین حال مهاجرین رابا شرایط وامکانات جدیددرجامعه غرب خصوصاً اتریش آشناسازند.